25.1 C
Lucera
13 Aprile 2024
Lucera.it – Giornale Online sulla città di Lucera
Bar De Chiara Copertina

Il libro “Bar De Chiara”, Capitolo 8: l’occupazione della scuola

realizzazione siti web Lucera

Libro Bar de Chiara

Capitolo 8

‘A ‘CCUPAZIÓNE D’A SCÓLE

Lino, Pasquale ed Enrico arrivarono infreddoliti e trafelati da Foggia, dove avevano fatto il giro delle scuole che, da qualche giorno, erano state occupate. Giunti a Lucera, si recarono subito al Bar De Chiara.

PASQUALE: Chi téne na segarètte???

ENRICO: U pacchètte nustre ce l’àmme lassáte a quille che stèvene facènne l’occupazióne ‘e scóle de Fogge!

LINO: Appríme ‘e fegghjóle… Se l’ànne pròpete meretáte!

GIOVANNI: Mèh!… facitece sapè púre a núje che stáce succedènne! Avéte sapúte chèccóse?!?

LINO: Aspitte nu mumènde… facce refiatà nu pucarille!

GIOVANNI: Púre núje vulíme sapè si i scóle stanne occupáte. Che se díce e’ zucagnòstre… che stanne facènne e’ cciaccafirre… si púre l’ati scóle se stanne arrebbellanne e si avéte appuráte cume passene i nuttáte… e che fanne quille che so’ rumaste da fóre!

ENRICO: Tutt’è ccumengiáte a l’Università… cume ànne fatte a’ Mèreche, a’ Ggèrmanije e a Parigge… ma po’,… nu póche ‘a vóte, ànne accupáte na fréche de scóle a l’Altitàlije… e púre abbàsce ando’ núje…

PASQUALE: Éje na bbattaglie pe na scóla modèrne, dèmocràteche, e ando’ ponne jì i figghje d’i segnúre e d’i povera ggènde…

LINO: Quille de Fogge dicene che tutt’i studinde ànna addummannà i reforme pe cundà de cchiù quanne se tratte de decíde cum’adda funziunà ‘a scóle.

ENRICO: … E po’ dicene che cume ce fanne studià mo’ éje nu sestéme andíche pecchè ce fanne ‘mbarà i cóse a mèmòrije e nen ce fanne ‘mbarà a rraggiunà…

GIOVANNI: Aqquà ci’àmma scetà!… nen putíme sèmbe fa’ ‘a parte d’i ‘ngandáte… Dumáne púre a Lucére àmma sckitte vedè che àmma fa’. Dìmece na mosse… che nen putéme lassà u munne cume se tróve!

ENRICO: Sì!…, è ‘nùtele che perdíme l’atu timbe! Mò àmma vedè d’accupà púre núje quacche scóle!

SANDRINO: Giuvenò!… calme-calme… che quiste éje nu bbar… e n’ze ponne fa’ cumizije! Ma vúje vedéte a ‘sti quatte chiarfusille!

Nelle prime ore del pomeriggio successivo, dentro e fuori il Bar De Chiara si raccolse una moltitudine di studenti. Molti di loro non avevano mai frequentato quel bar.

ENRICO: I cumbagne nustre ce stanne a ‘ccupà a scóle!…

PASQUALE: Pèrò quille d’u Licéje fanne rècchije da mercande… o’ Maggestrále, po’…, éje mègghije lassà pèrde…, che allà so’ tutte fèmmene!…

LINO: ‘Stu fatte pe mmò ce l’àmma gnotte sckitte núje d’a Raggionèríje. Jáme bbèlle, ja’!

 

GIOVANNI: Íje ‘mo véde de truuà i foglie pe scríve i manifèste da ‘ttaccà ‘mbaccie o’ múre!

NICOLA: E íje quacche llenzóla vècchije pe ffa’ i stresciúne d’appènne e’ fenèstre!

PASQUALE: I vulandíne da sparte ‘i facíme appreparà d’è uaglióne…

LINO: Dumáne e matíne, príme che arrivene tutte quande, ci’appresendáme na decíne de núje

e sbarráme subbete ‘i porte d’a scóle! Vabbù?!?

ENRICO: M’arraccumanne!… e’ cáse nostre n’àmma fa’ capì ninde… sennò… ‘a ‘ccupazióne ci’a sunnáme!

SANDRINO: Uagliú!… stavóte putéte avè púre raggióne… ma facéte i cóse da crestiáne… e nno cum’e quilli malabuatte de l’ati pajíse… che vanne e mènene tutte cóse pe l’àrije… Quille stanne bbúne, ma vúje arrecurdateve che i mamme e i padre vustre se lèvene u páne da mmocche pe farve studià!… Ce síme capíte?!?…

LINO: Sandrí, statte spenzaráte. Núje n’butíme fa’ a vvedè che n’ge ne frecáme máje de ninde… e quacche cusarèlle l’àmma púre fa’! O no?!?… Tu cche díce?!?

SANDRINO: Sì… vabbù… pèrò stiteve attinde… pecchè ‘a príma cóse che deciarranne ‘i ggènde è che ‘stu fatte éje sckitte na scúse pe nne studià!…

Qualche giorno dopo l’occupazione terminò in tutte le scuole del paese: il Governo aveva presentato uno stralcio di riforma della scuola, che il Parlamento avrebbe approvato nella primavera di quell’anno. Era il 1969. Anche i nostri giovani poterono tornare soddisfatti al Bar De Chiara.

LINO: Sandrí!, spìccete, damme na bbèlla paste, che n’da ‘sti jurne l’àgghje sfeláte… e me so’ mangáte assáje púre ‘i partíte o’ bbegliarde… Pèrò so’ cundènde assáje de quille che àgghje fatte!…

SANDRINO: A di’ a veretà… n’da ‘sti jurne síme státe ‘ngrazije de Ddíje… Mò spèrijáme sckitte che n’accumengiáte n’ata vóte a fa’ l’Opere d’i Strazzùlle!…

PASQUALE: Sandrí… púre tu ce sì mangáte!…

SANDRINO: Pèrò se véde che stíte stràccque!

PASQUALE: ‘U díce púre! Íje stènghe accussì stanghe che me sènde cum’e na millelíra vècchije!

SANDRINO: … Pe fforze!… Ma si vúje tenéte angóre u farfe o’ náse!… Pèrò… mò m’avéte accundà ogn’e ccóse… Ogn’e ttande stéve chi me ‘nfurmáve… ma vogghje sapè i fatte da vúje…

Lino, Pasquale, Gino e Giovanni iniziano a raccontare a Sandrino come avevano trascorso giorno e notte a scuola.

LINO:… ‘A matíne d’a ‘ccupazióne, íje, Pasquále, Èrríche, Ggiuuanne, Toníne, Alèssàndre e Nnecóle síme trasíte n’da scóle ‘mbàcc’e sètte. Truàmme sùbbete u bbidèlle, che ce dícíje: “Che… síte cadúte d’ò litte stanotte?!?… Vúje arreváte sèmbe p’a tradotte ‘pi scarpáre e juste stammatíne tenéte ‘ndenzióne d’arapì a scóle?”. Íje ce respunníje ch’èraváme júte p’occupà ‘a scóle e de farse i fatta súje!

GINO: Ma a quille nn’i passáje manghe p’a cápe: “Ma faciteme u pijacére – decíje – a chi vulíte mètte a pavúre, … a Ceccille?!?”

PASQUALE: Íje facíje segnále a Èrríche de venì anzime pe mmè… a pegghijà i banghe pe bbluccà ‘i porte de nanze d’a scóle.

GIOVANNI: E íje e Toníne facèmme ‘a stèssa cóse p’a porte de réte…

LINO: Necóle e Alèssàndre jirene a farese passà i stresciúne da i uagliúne che stèvene fóre, ma u cacchije d’u bbidèlle se mettíje a mizze cum’e nu ‘mbiastre, lucculanne: “Ma vúje me vuléte fa’ passaè’ nu uáje?!?… íje mò me váche a ‘nghiúde n’da Presedènze e v’a vedéte vúje e u Prèsede!”…

PASQUALE: Accussì síme júte a mètte da fóre e’ fenèstre i stresciúne SCUOLA OCCUPATA e RIFORMA DELLA SCUOLA e a cundrullà che tutt’i fenèstre stèvene chiúse…

LINO: A ‘stu punde àmme fatte trasì l’ati uagliúne d’a fenèstre d’u príme piáne…

GINO: Vèrse i otte arreváje u Prèsede, che n’da unuuà capíje ‘a’ndìfune e doppe na mèzz’orètte, pa na scále trasíje n’da Presedènze.

GIOVANNI: Máne-máne che ‘i studinde arrevavene a’ scóle… l’ati uagliúne s’accucchiavene a quille che èrene trasúte… e quille che stèvene angóre da fóre facèvene mujíne e lucculavene: SCUOLA OCCUPATA!

PASQUALE: U Prèsede decíje ‘o bidèlle de jì a chiamà i studinde pecchè vuléve parlà anzime a llóre.

LINO: Allóre ce síme appresendáte d’o Prèsede íje, Pasquále e Èrríche. Quille n’atu póche ce magnáve che l’ùcchije…

PASQUALE: …se mettíje sùbbete a llucculà che quille che stèmme facènne ére nu rèate pènále… na grosse fessaríje… e che si faciaváme arapì a scóle… ‘a putaváme fa’ passà cum’e na cóse da ninde… na demustrazióne p’aggevulà ‘a reforme d’a scóle.

LINO: Íje sùbbete ‘u respunneíje che núje nen vulèmme fa’ ninde de malamènde… e che a tuttevanne i studinde stèvene facènne ‘a bbattaglie pe na scóle cchiù ggiuste e modèrne… E po’ che quèste ére na reforme che abbeusugnave e che tutte quande èrene venúte spondanèamènde… e che púre u Licéje e u Maggestrále avèvene fatte sciopere…

GIOVANNI: U Prèsede capíje a setuazijóne, ma avéja pe forze avvesà i Carrabbeníre, sènza farle ndrervenì, a patte che i cóse se sarrijene misse apposte sènza viulènze e sènza danne p’a scóle.

PASQUALE: Íje ce díje ‘a paróle che nisciúne avarréje fatte fessaréje e che l’occupazióne sarríje duráte fin’e quanne tutte quande èrene sèmbe d’accorde.

GINO: Ma cchiù passavene i jurne e chiù ati uagliúne ‘ccupavene ‘a scóle… i cchiù picceninne purtavene i paníne e i fegghióle accattavane i segarètte p’i fumatúre…

LINO: ‘A sére a ttarde, e spècialmènde ‘a notte, se facèvene cèrti trascurze… fattizze: Pasquále decéve che nen éje angóre arreváte u mumènde d’a revoluzijone e che ogn’e ccóse póte angóre cagnà c’a dèmocrazzíje e p’i reforme…

GIOVANNI: Erríche, invéce, decéve che è rreváte u mumènde d’a revoluzijóne…, u timbe d’i trè èmme majuscule (Marx, Mao e Markúse), che ànna pegghijà u poste d’i trè èmme minuscule (muggijére, monéte e màchene)…

PASQUALE: … Ce síme fatte cèrte raggiunamènde!…

LINO: Na sére, tramènde sendèmme ‘a mùseca rock, quacch’e figghije de ‘ndròcchije facíje tasì n’da scóle na malafèmmene, che pe na faccia toste, ci’accundáje che púr’èsse ére d’accorde pe l’occupazióne d’a scóle e che… pe tenèrce cundènde… avarréje fatte nu spogliarèlle. E accussì facíje addavvaramènde p’a canzone “FIRE” de Jimi Hendrix.

SANDRINO: E bbráve!,… me síte pròpete piaciúte! A parte u spogliarèlle de quèlla bellaggiovene… na vóta tande ve séte cumburtáte da crestijáne… a’ facce de chi díce che síte sckitte na maniáte de fetinde e che vulíte apprufettà d’i sciòpere pe n’ge jì a’ scóle!

PASQUALE: Grazzije Sandrí!, sì pròpete n’amíche!!!

SANDRINO: Mò bbaste che nen gi’allargáme!… Fetinde èraváte e fetinde rumaníte… Però stavóte na cósa bbóne l’avéte fatte!

 

L’occupazione della scuola

Lino, Pasquale ed Enrico arrivarono di filato al bar De Chiara. Erano appena tornati da Foggia dove avevano fatto il giro degli istituti superiori (il Liceo classico Vincenzo Lanza, il Liceo scientifico Guglielmo Marconi, l’Istituto tecnico industriale Saverio Altamura e l’Istituto tecnico commerciale Pietro Giannone) che da alcuni giorni erano occupati.

La protesta dei giovani, partita dalle università, si era estesa alle scuole superiori e coinvolgeva milioni di studenti che lottavano per riformare la scuola e renderla democratica, moderna e di massa, strumento di un reale diritto allo studio.

Da qualche tempo, alcuni giovani dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri e del Liceo di Lucera parlavano tra di loro delle lotte degli studenti che negli anni precedenti avevano infiammato i campus universitari negli USA e le università in Germania e discutevano animatamente del maggio ’68 francese. Ma quando il movimento iniziò a svilupparsi anche in Italia, le discussioni divennero più impegnate e portarono alla ricerca di rapporti con il movimento studentesco del capoluogo.

Infreddoliti, i tre entrarono nel bar e chiesero agli amici che li aspettavano sigarette per fumare. Le loro erano finite avendone dato più di una a giovani e soprattutto ragazze che partecipavano all’occupazione, in segno di simpatia e solidarietà per quello che stavano facendo.

Giovanni chiese subito informazioni. Voleva conoscere il nome delle scuole coinvolte, quanti studenti partecipavano realmente all’occupazione per ognuna di queste scuole, come era organizzata la protesta durante la notte e se c’era solidarietà da parte degli altri studenti.

Tutti i presenti ascoltarono da Enrico il resoconto del sopralluogo fatto.

E dopo che alcuni espressero le proprie opinioni, si decise che il giorno dopo se ne sarebbe riparlato a scuola, specialmente con i ragazzi del quarto e dell’ultimo anno delle diverse sezioni, per verificare le condizioni per organizzare l’occupazione degli istituti.

Anche Sandrino s’interessò alla discussione; abbandonò il bancone e si appoggiò allo stipite che separava i due locali antistanti del bar per ascoltare meglio. Forse incuriosito dal fatto che non si parlava dei soliti argomenti, di sport, scherzi, ragazze, ecc., ma si discuteva di un argomento impegnativo che coinvolgeva i giovani.

Il pomeriggio del giorno dopo, al bar De Chiara si ritrovarono tanti studenti, molti dei quali non frequentavano il locale. Non era mai successo una cosa del genere; alcuni sostavano fuori poiché non riuscivano tutti a starci dentro.

Ci fu una specie di assemblea studentesca. Si capì che non c’era molta convinzione tra gli studenti del Liceo classico nel fare l’occupazione e che era difficile coinvolgere da subito l’Istituto Magistrale che era frequentato solo da studentesse. Perciò si decise di partire con l’occupazione della Ragioneria da poco trasferitasi nella nuova sede di viale Lastaria.

Si assegnarono i compiti: scrivere a pennarello alcuni manifesti da affiggere; cercare e pitturare almeno un paio di striscioni da appendere alle finestre dell’Istituto; preparare i volantini per lo sciopero e l’occupazione del giorno dopo.

Inoltre, i più risoluti decisero in gran segreto le modalità per tentare l’occupazione dell’Istituto la mattina successiva.

Sandrino, tra l’ansia per quell’invasione inaspettata di studenti e l’interesse per quello che stava succedendo, seguì nel bar e fuori le discussioni e, prima che quella strana riunione si sciogliesse, disse: “Forse avete ragione. Però state attenti; non fate come gli studenti di Parigi e quelli tedeschi che sfasciano tutto. Così non si vuole bene alla scuola. Pensate che i vostri genitori, anche se di modeste condizioni, fanno i sacrifici per mandarvi a scuola”.

Quelli che gli stavano vicino lo ascoltarono un po’ meravigliati.

E Lino gli rispose: “Non preoccuparti, Sandrino, noi vogliamo solo partecipare a questa lotta che è per il nostro futuro”.

Ma Sandrino prontamente ribatte: “ Sì, però state attenti perché se cadete nella violenza, molti diranno che fate tutto questo solo perché non volete studiare”.

La mattina successiva, prima delle otto, Lino, Pasquale, Enrico, Giovanni, Antonio, Sandro e Nicola entrarono a scuola.

Appena il bidello li vide disse: “Questa mattina siete caduti dal letto? Siete sempre ritardatari e oggi venite ad aprire la scuola? Ci vuole tempo per il suono della campanella”.

Lino con voce incerta ma forte disse: “Siamo venuti prima per occupare la scuola. Perciò non t’intromettere”.

Mentre il bidello, sorpreso dalla risposta, cercava di capire se si trattasse di una battuta o di qualcos’altro, Pasquale ed Enrico presero alcuni banchi della prima aula e li incastrarono contro la porta d’ingresso; Giovanni e Antonio fecero altrettanto con i banchi dell’ultima classe, quella in fondo al corridoio, per bloccare la porta che dava sul campo di ginnastica; Sandro e Nicola aprirono la finestra della prima aula e presero gli striscioni che alcuni ragazzi gli passavano dall’esterno.

Il bidello, riavutosi dalla sorpresa e avendo capito quello che stava succedendo, corse verso l’ufficio di presidenza e si asserragliò dentro.

Subito dopo Sandro, Nicola e Giovanni salirono al primo e al secondo piano e appesero alle finestre centrali i due striscioni ove c’era scritto a caratteri cubitali: “SCUOLA OCCUPATA” e “RIFORMA della SCUOLA”. Poi controllarono che tutte le finestre delle aule dei due piani superiori fossero ben chiuse. Lo stesso controllo alle finestre del piano rialzato fu fatto da Pasquale ed Enrico, i quali raggiunsero Lino che era rimasto di guardia alla prima finestra del piano rialzato, dalla quale sarebbero entrati tutti coloro che volevano partecipare direttamente all’occupazione.

All’esterno alcuni ragazzi distribuivano i volantini mentre iniziavano a formarsi i primi capannelli.

Qualche minuto dopo le otto, il preside raggiunse la scuola e capì subito che era in corso l’occupazione dell’Istituto. Gli ci volle circa mezz’ora prima che riuscisse a entrare nel suo ufficio. Una scala rimediata chi sa come gli consentì di entrare in presidenza scavalcando la finestra. E lì rimase asserragliato nel suo fortino, per molte ore e per tutti i giorni dell’occupazione.

Nel frattempo, altri studenti erano entrati all’interno della scuola per dare manforte ai primi occupanti, mentre quelli rimasti all’esterno incitavano i loro compagni a resistere, anche dopo l’arrivo del preside, con slogan che riprendevano le parole d’ordine riportate nei volantini e sugli striscioni.

Il preside, dopo essersi informato sull’accaduto, mandò il bidello dagli occupanti per parlare con alcuni di loro.

Gli studenti accettarono l’invito e nominarono una delegazione formata da Lino, Pasquale ed Enrico.

Il capo d’istituto li ricevette squadrandoli da capo a piedi con occhi duri, forse per intimorirli.

Solo dopo lunghi attimi di silenzio, esclamò: “Vi rendete conto di quello che avete fatto? Si tratta di una cosa gravissima. Occupando la scuola avete interrotto un pubblico servizio e questo è un reato penale. Ora riapriamo la scuola e facciamo finta che non è successo niente. Potremmo dire che si è trattato soltanto di una dimostrazione temporanea a favore della riforma della scuola”.

Lino prese la parola e disse: “Signor preside noi non abbiamo fatto nulla di male. In Europa e nell’Italia intera studenti di tutte le scuole stanno manifestando per una scuola rinnovata. E nessuno ci può vietare di lottare per il nostro avvenire”. Lino si fermò un attimo, prese fiato, e ricominciò a dire: “Noi non commetteremo nessun atto di violenza. La partecipazione è spontanea e anche l’adesione allo sciopero. Tanto è vero che non sono entrati a scuola neanche gli studenti del Liceo e perfino le studentesse del Magistrale. Ciò significa che la riforma è una necessità avvertita da tutti gli studenti”.

Il preside, una persona assai intelligente, disse: “Io devo avvisare la forza pubblica per quello che sta succedendo. Ai carabinieri però non chiederò d’intervenire per far cessare l’occupazione, ma voi dovete garantire a me e a voi stessi che non ci saranno né danni alla scuola né violenza”.

Lino lo rassicurò e rispose: “La nostra sarà un’occupazione pacifica e se l’assemblea che si terrà domani dovesse decidere che l’occupazione deve cessare lo faremo. Noi vogliamo batterci contro la scuola autoritaria, nozionistica e separata dalla società, com’è quella attuale. Vogliamo una scuola aperta e innovata, che permetta ai giovani di avere un futuro. Perciò la nostra lotta è un impegno democratico”.

Per ogni giorno che passava gli occupanti diventarono sempre di più. Gli studenti dei primi anni partecipavano all’occupazione portando panini, mentre le ragazze, con i loro risparmi facevano la colletta e compravano le sigarette per gli occupanti fumatori.

In quel periodo si rinsaldarono amori giovanili e altri ne nacquero, ma soprattutto molti giovani si avvicinarono alla discussione e al confronto e iniziarono a capire che il mondo non era solo quello che fino ad allora avevano immaginato.

Durante le lunghe nottate, gli studenti restavano svegli e parlavano di diversi argomenti. Una sera si fece il silenzio attorno a Pasquale ed Enrico i quali, partendo dalla rivoluzione francese, un argomento di storia oggetto di studio di quell’anno, cercarono d’interpretare la situazione che si stava vivendo.

Pasquale sosteneva che la situazione, per quanto i giornali e la televisione la facessero apparire tale, non era rivoluzionaria. E argomentava: “Ma chi sono i nobili oggi? Chi sono i borghesi che dovrebbero prendere il loro posto? Forse gli studenti? A me pare, invece, che i movimenti giovanili vogliono cambiare le cose in maniera democratica, con le riforme. Proprio come stiamo facendo noi per la riforma della scuola”.

Enrico sosteneva, invece, che era il tempo delle tre m maiuscole (Marx, Mao e Marcuse) che sostituiva il tempo delle tre emme minuscole (moglie, moneta e macchina) e concludeva dicendo: “La situazione è rivoluzionaria così com’è stata prevista da Marx. Perciò bisogna seguire l’esempio della rivoluzione cinese e anche affermare un nuovo credo filosofico: il pensiero di un altro tedesco, ovvero di Marcuse”.

In quelle notti non ci furono solo discussioni appassionate; si ascoltava anche la nuova musica, quel rock forte che veniva dagli USA e dall’Inghilterra, che alimentava e nello stesso tempo si nutriva dello spirito “ribelle” e “anticonformista” delle nuove generazioni. Una sera sul tardi, mentre si ascoltava questa musica, fu fatta entrare nell’istituto una famosa prostituta, la quale per niente impacciata dalla presenza di tanti giovanotti, disse: “Ragazzi, mi piace il casino che state facendo, perciò voglio darvi la mia solidarietà con uno spogliarello. Se volete naturalmente!”.

Lo spogliarello venne eseguito al ritmo del grande successo “Fire”, del 1967, di Jimi Hendrix.

L’occupazione dell’Istituto Tecnico Commerciale durò alcune settimane e terminò quando le proteste cessarono in tutta Italia, all’annuncio della presentazione da parte del governo di uno stralcio di riforma che fu approvato dal parlamento nella primavera del 1969.

La sera del giorno in cui fu tolta l’occupazione alcuni partecipanti andarono al bar De Chiara.

Lino, appena entrò, chiese a Sandrino una bella pasta, quella ricoperta di glassa con sopra una ciliegina, e disse. “Mi è mancato questo bar, mi sono mancate le paste e le partite al biliardo, ma sono contento per quello che ho fatto”.

Sandrino gli rispose sorridendo: “Per la verità noi in queste settimane siamo stati in santa pace. Non potevate rimanere a scuola ancora un altro poco? Speriamo che non ricominci la solita commedia”. Poi aggiunse: “Ora mi dovete raccontare tutto per filo e per segno. Sì, sono stato informato su come andavano le cose, ma voglio sapere da voi, che stavate lì dentro, che cosa è successo realmente”.

Lino, Pasquale e Giovanni gli raccontarono tutto, dal primo momento dell’occupazione alla sua fine, e Sandrino ascoltò in silenzio.

Poi, disse: “Vi siete comportati bene. Non c’è stata violenza, né avete fatto danni. Sono proprio contento per voi. Così avete messo a tacere tante malelingue e alcuni giornali locali che parlavano di voi come di cattivi ragazzi senza rispetto per le regole e senza voglia di studiare”. Con occhio furbesco, aggiunse: “Questa volta ve la siete cavata bene, però, per la verità, un poco fetentoni lo siete sempre ”.

Sì, è vero, ma oggi ci sentiamo più grandi”, gli rispose Giovanni.

Continua…
Il prossimo capitolo sarà pubblicato martedì prossimo.
Puoi leggere i capitoli precedenti cliccando qui

Potrebbero Interessarti

Il lucerino Matteo Difonte in Africa insieme ai “Medici con l’Africa Cuamma” per importante progetto di test and treat dell’Hiv/Aids

redazione

Anaerobico e Biogas 260 mila tonnellate di rifiuti (la metà del quantitativo prodotto nell’intera Puglia) affluiranno a Lucera da mezza Italia. Notevoli le implicazioni per la salute dei cittadini

Michele Urbano

“LA RAGIONERIA” di Lino Montanaro e Lino Zicca, un libro che piace. La recensione di Salvatore Ricci

redazione

Dialettando 167 – Modi di dire Lucerini

Lino Montanaro

Pillole Dialettali, Storie: Pe despìtte d’i fegghjòle, paghe ‘a tasse e nne me nzore

Lino Montanaro

Pillole Dialettali, Profumi ed emozioni del passato: ‘A BBRASCIÓLE

Lino Montanaro